Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-03-13

Budynek do sprzedaży

 - 022i.jpgZarząd Powiatu ogłasza przetarg na sprzedaż budynku przy ulicy Jagiellońskiej 1.ZAŁĄCZNIK dot. ogłoszenia rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy, przy ul. Jagiellońskiej 1

 

Zarząd Powiatu w Brodnicy

ogłasza rokowania,

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy przy ul. Jagiellońskiej 1

 

1.Oznaczenie nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 132,80 m2 adaptowanym na siedzibę przychodni psychologiczno-pedagogicznej, położona w Brodnicy przy ul. Jagiellońskiej 1, oznaczona działką nr 1811 o pow. 0,0972 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr TO1B/00003785/0.

2.Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta w odległości około 2 km od centrum miasta. Zlokalizowana jest na działce narożnej u zbiegu ulic Matejki i Jagiellońskiej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W niewielkiej odległości znajduje się zakład produkcyjny Polmo, sklep sieci Lidl, sklep samoobsługowy Alf, centrum medyczne NovaMed, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz dwa licea ogólnokształcące. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Jagiellońskiej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest ogrodzona siatką w ramce stalowej na słupkach stalowych i cokole betonowym. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej miejskiej, kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej.

3.Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy uchwalonym uchwałą nr XXII/202/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2012 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

4.Obciążenia nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

5.Zostały przeprowadzone trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości.

I przetarg odbył się w dniu 07 marca 2016 r.

II przetarg odbył się w dniu 09 maja 2016 r.

III przetarg odbył się w dniu 03 października 2016 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

6.Cena wywoławcza nieruchomości.

300 000,00 zł

słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

7.Zaliczka.

Zaliczkę wynoszącą 10% ceny wywoławczej: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ) należy wpłacić w formie pieniężnej w PLN do dnia 30 marca 2017r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brodnicy 59948411502200000159790067. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazany rachunek bankowy. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który wygra rokowania zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrają rokowań zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Od zdeponowanej zaliczki nie pobiera się odsetek.

8.Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „oferta na zakup nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej ” należy przesłać przesyłką poleconą na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, pokój nr 9. Termin składania ofert upływa dnia 30 marca 2017r. o godzinie 1500.

Oferty złożone po terminie lub bez dowodu wpłaty zaliczki nie będą rozpatrywane.

9.Termin i miejsce rokowań.

Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, pokój 102, dnia 03 kwietnia 2017 roku, o godzinie 1000. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę oferowana cena nabycia.

10.Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać.

1) imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawna,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,

5) kopię dowodu wniesienia zaliczki,

6) zobowiązanie do pokrycia kosztów wieczysto-księgowych, notarialnych, skarbowych,

7) zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży,

8) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

11.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zobowiązana jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora rokowań. Zarząd Powiatu w Brodnicy zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

12.Zarządowi Powiatu Brodnickiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Zamkowa 13 a, 87-300 Brodnica, tel. 56 4950820, 56 4950802 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

 

- 026i.jpg


Budynek do sprzedaży - galeria

 
Budynek do sprzedaży
 
Budynek do sprzedaży
 
Budynek do sprzedaży
 
Budynek do sprzedaży
 
Budynek do sprzedaży
 
 
Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x