Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Informacja Starosty Brodnickiego

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

na terenie powiatu brodnickiego 
i harmonogramu udzielania tej pomocy

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku na terenie powiatu brodnickiego  udzielana będzie w trzech punktach:

  1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,

w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 7.30 do 11.30

tel. 56 49 50 864

2.   Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,

w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej – Fundacji TOGATUS PRO BONO,  według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 15.00 do 19.00

tel. 56 49 50 864

3. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 16 znajdującym się w budynku Urzędu Miasta  i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28, zgodnie z zawartym, na podstawie  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, porozumieniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,

 
w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą radcowie prawni, według harmonogramu:

- w poniedziałki i środy - w godz. od 10.00 do 14.00

- we wtorki, czwartki i piątki – w godz. od. 14.00 do 18.00

tel. 56 69 76 816


W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.

 

 

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,  o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I SPOSOBY WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA (2017)

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 

 

Sposób wykazywania uprawnienia:

 

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się   o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 

 

wykazuje się przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji     o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 

 

która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 

 

wykazuje się przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 

 

która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 

 

wykazuje się przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa   w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 

 

która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia   19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 

 

wykazuje się przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 

która nie ukończyła 26 lat, lub

 

 

wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 

która ukończyła 65 lat, lub

 

wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 

która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 

wykazuje się przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

 

która jest w ciąży.

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

 

wykazuje się przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x