Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

Spływy kajakowe

 

ORGANIZATORZY SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

 

 

Przystań Kajakowa

Przystań Kajakowa  Zakole Drwęcy
ul. Paderewskiego17, 87-300 Brodnica
Biuro OSiR w Brodnicy   tel. 56 49 13 440- fota2.jpg
Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl


Walory przyrodniczo-geograficzne Pojezierza Brod­nickiego stanowią idealne warunki dla turystyki wod­nej, zwłaszcza kajakowej.
Jeziora, połączone w na­turalne ciągi, umożliwiają w różnej formie i czasie „penetrację" jego urokli­wych zakątków. Wielu ka­jakowców rozpoczyna stąd spływy Drwęcą do Torunia, dla innych jeziora te stano­wią etap końcowy wędró­wek kajakowych Drwęcą z Iławy czy Starych Jabło­nek.


- fota5.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.plSpływ rzeką Drwęcą, dług. 52,9 km (całkowita dług. 207,2 km) od Szramowa do Słoszew.

Źródła rzeki znajdują się w odl. 2 km na pd. od wsi Drwęck. Wypływa spod wzniesienia 191 m n.p.m. w obrębie Wzgórz Dylewskich. Dorze­cze obejmuje pow. 5363 km2. Średni spadek 0,525 . Na obszarze powiatu brodnickiego płynie na odcinku od okolic wsi Szramowo do wsi Słoszewy, uchodzi do Wisły pod Złotorią.

- fota35.jpg
Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 


Zaczynając spływ w Szramowie moż­na wodować kajak ok. 500 m za żwi­rownią (zgodnie z kierunkiem nurtu rzeki), gdzie znaj­duje się dogodne miejsce biwakowania (129,1/0,0 km).

Meandrując rzeka kieruje się na południe, kilka kilometrów dalej przepływa pod mostem (płynąć należy lewą stroną), którym prowadzi droga krajowa nr 15 z Brodnicy do Nowego Miasta Lubawskiego. W odl. ok. 2 km na pd. zach. leży na poziomie 137 m n.p.m. wieś Jajkowo. Po obu stro­nach rzeki miejsca na biwakowanie, z lewej rozległe łąki, z prawej najwyższe w okolicy wzniesienie o kulminacji 142,6 m n.p.m. (ład­ny widok na dolinę Drwęcy), które Drwęca, przyjmując kierunek pd.-wsch., omija łukiem.

- fota9.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl

Wkrótce mijamy szerokie ujście rzeki Bry­nicy (116,7/12,4 km).
Za jej ujściem, na skraju lasu na lewym brze­gu Drwęcy, miejsce do biwakowania. Rzeka płynie teraz na zach. Z prawej, w zakolu, w odległości ok. 1 km leży na wzniesieniu wieś Świe­cie nad Drwęcą. Z lewej w pobliżu rzeki leżą kolejno osada Wilamowo (113,0/16,1 km) i wieś Nowy Dwór.

- fota10.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl


Drwęca zwęża się, pły­nie wśród wysokich i malowniczych brzegów, tworząc ostry zakręt w lewo na pd. zach. (na prawym brzegu w lesie miejsce na biwak). Przyjmuje z prawej wody Skarlanki płynącej z jezior brodnickich i przepływa pod mostem kolejowym linii Brodnica — Działdowo w odległości ok. 800 m od stacji kolejowej w Tamie Brodzkiej. Za Tamą Brodzką przez blisko 3 km płynie monotonnym, płaskim terenem. Zbliża się do lasu po prawej stronie (miejsce na biwak), a po dalszych 5 km przepływa pod mostem nieczynnej linii kolejowej z Sierpca do Brodnicy.

- fota1.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl


W Brodnicy płynie wśród ciekawej architektonicznie zabudowy pod kolejnymi mostami i mostkami. Obok ruin zamku, z górującą nad okolicą wieżą o wys. 56 m, uchodzi do Drwęcy Struga Brodnicka (Brodnica) (95,6/33,9 km).
Minąwszy zamek rzeka tworzy zakole w kierunku pd.-zach., zbliża się do dzielnic Ustronie i Grażyny i płynie znów na pd. zach. wzdłuż niezalesionych brzegów. Przepływa pod mostem kolejki wąskotorowej i zbliża się do kompleksu leśnego złożonego z drzew sosnowych i modrzewi.

- fota36.jpg
Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 


Spływ kajakowy na Drwęcy z dogodnymi miejscami do biwakowania. Z lewej strony uchodzi (82,2/46,9 km) do Drwęcy rzeka Rypienica. Rzeka płynie teraz, wśród wysokopiennych lasów, bardzo urozmaiconymi, malowniczymi za­kolami. Pod wsią Słoszewy (76,2/52,9 km) opuszcza powiat brod­nicki. Możemy płynąć dalej do Golubia-Dobrzynia (49,7/79,4 km) wśród pochylających się ku rzece drzewom, szybszym niż dotąd nurtem z nieco trudnymi bystrzami, ale dogodnymi miejscami do biwakowania.


- fota7.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl

 

Szlak Strugi Brodnickiej, dług. 24 km.

Dla wytrawnych kajakarzy, początkowo uciążliwy, na ostatnim odcinku bardzo malowniczy. Wymaga odpowiedniego przygotowania i sprawności fizycznej w związku z licznymi przenoskami i trudnymi, płytkimi odcinkami strugi.

Przebieg trasy: Brodnica - jez. Niskie Brodno- Lisa Młyn - jez. Wysokie Brodno -jez. Łąki - jez. Popek - jez. Czortek - jez. Sosno - jez. Mieliwo - jez. Głowińskie - Ostrowite pod Jabłonowem.

- fota18.jpg

Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

Spływ rynnowym ciągiem je­zior najlepiej rozpocząć w Brodnicy ok. 200 m na zach. od stacji kolejowej na uregulowanej i w miarę szerokiej strudze pod umiarkowany prąd (0,0 km). Pierwszy odcinek wynosi ok. 1 km, struga płynie równolegle do torów kolejowych i ul. Wiej­skiej. U wpływu do jez. Niskie Brodno przenoska. W pn.-wsch. części jeziora przystań (tu również miejsca na biwak), a w pd. przy­stań, plaża, kąpielisko i pole namiotowe. W końcu jezioro się zwę­ża i skręca ku zach. (3,5 km). Wpływ na rzeczkę o mulistym dnie i umiarkowanym prądzie, a brzegach zarośniętych trzciną. Później na wąskiej i krętej rzeczce, płynącej ok. 1,5 km wśród komplek­su leśnego, prąd się wzmaga.

- fota19.jpg

Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

W pobliżu osady Lisa Młyn kolejna przenoska kajaka ok. 70 m lewym brzegiem rzeczki na jez. Wysokie Brodno, przy którym możliwości znalezienia miejsca na biwak m.in. na prawym, wsch. za­lesionym brzegu lub w pd.-zach. zatoce. W niewielkiej odległo­ści od pn. krańca jezio­ra znajduje się zarośnięte ujście rzeczki (7,5 km) o nikłym prądzie i płytkim korycie (przy niższym stanie wody konieczne holowanie kajaka ok. 200 m). Wkrótce poprzez szuwary następuje wpływ na płytkie jezioro Foluszek (5 ha), nad którym zrekonstruowany średnio­wieczny Gród Foluszek. W zach. jego krańcu jest ujście rzeczki, którą pod mostem wpływamy na jezioro Najmowo zwanym też Łąki (o pow. 45 ha, głęb. maks. 5,5 m).

Po kolejnej przenosce ka­jaka (hodowla karpia) należy płynąć wzdłuż zach., lewego, wyso­kiego i zalesionego brzegu. Za wcinającym się w jezioro z prawej półwyspem dogodne miejsce na biwak, a dalej ujście rzeczki. Do holowania kajaka tym ok. 800-metrowym odcinkiem rzeczki po­trzebny jest spust wody na zastawce, a następnie krótka ok. 10 m przenoska. Dopiero po tym można wpłynąć na jezioro Sosno, bardzo malownicze, prawie w całości otoczone lasem, głównie sosnowym (10,0 km), z półwyspem z miejsca­mi na biwaki od strony zatoki, możliwości też na położonym 1 km dalej na pn. drugim półwyspie wysuniętym od prawego, wsch. brze­gu. W pn. części jezioro zwęża się w lewo. Ujście rzeczki znajduje się na prawym brzegu (13,5 km), jej dno muliste, a ona dzika i zarośnięta szuwarami, z reguły przesuwa się po nim kajak. Wpływamy (14,0 km) na jezioro Mieliwo (na pn.-zach. brzegu rezerwat przyrody „Mieliwo"). Na prawym wysokim brzegu, na cyplu wydłużonego półwyspu, miejsca do biwakowania. Kontynuacja spływu możliwa po prze­transportowaniu kajaka na położone ok. 800 na pn. jez. Głowiń­skie (17,5 km).

- fota37.jpg
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Brodnicy 

Płyniemy w kierunku pn. zach., do zatoki (19,0 km), gdzie kończymy spływ. Odległość do najbliższej stacji kolejowej Ostrowite na linii Toruń — Olsztyn ok. 3 km. Można też popłynąć do pd.-wsch. zatoki, do wypływu rzeczki (przy niższym stanie przenoski) i wpłynąć na jezioro Pawłówko, z którego, po dopływie wody z położonego ok. 2 km na pn. jez. Osetno, dopływamy do jeziora Łąkorz. Stąd możemy spłynąć kanałami i Skarlanką do Bachotka i jej ujścia do Drwęcy pod Tamą Brodzką.

 

 

Spływ rzeką Brynicą, dług. 13,9 km, od Traczysk do ujścia do rzeki Drwęcy.

Dosyć malowniczy, nieco uciążliwy. Rzeka Brynica, w górnym biegu Stru­ga Bryńska, "wypływa z niewielkiego jeziora opodal wsi Bryńsk Szlachecki w centrum Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, uchodzi do Drwęcy opodal grodziska w Długim Mo­ście. Płynie przez zarastające Jeziora Bryńskie, w odl. ok. 500 m od rezer­watu przyrody „Czarny Bryńsk", a potem głębokim do 50 m wąwozem (o spadku na odcinku 3,5 km do 32 m).
Za Traczyskami lasy oddalają się od brzegu rzeki, która dalej prawie do ujścia płynie wśród łąk, wśród widniejących w oddali lasów, zbliżających się do niej przy wpływie do Drwęcy. Na 12 km uchodzi do Brynicy Górzanka, a na 15,5 Pissa.

Wodowania kajaków należy dokonać poniżej młyna w Traczyskach (13,9/0,0 km). Rzeka płynie stąd bystro, bez przeszkód la­sem, wśród przystępnych brzegów, a potem wśród łąk (możliwość biwakowania). W rejonie mostu między wsią Gutowo a osadą Ruda z uwagi na bystry nurt wskazane jest przeniesienie kajaka. Za mostem rzeka płynie znów skrajem lasu głębszym i szerszym korytem wśród przeszkód — zwalonych olch (pożądane przeniesie­nie kajaków lewą stroną ok. 20 m).
Wkrótce z lewej mijamy ujście Górzanki (9,6/4,3 km) (możliwość biwaku). Brynica przepływa teraz pod mostami kolejo­wym i drogowym blisko wsi Radoszki (7,5 km). Za linią kolejową możliwość biwaku (na prawym brzegu). Potem szerokie uregulowane ko­ryto. Wkrótce uchodzi do Brynicy (z lewej) rzeka Pissa (4,5/9,4 km), brzegi stają się podmokłe.
Z kolei łączy się z Samionką (2,5/11,4 km). Brynica płynie pod mostem drogowym (przy niższym stanie można przepłynąć kajakiem po położeniu się).

Szerokim ujściem Brynica wpływa do Drwęcy (0,0/13,9 km). Możliwość dopływu do Tamy Brodzkiej (22,9 km).

- fota8.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl

 

Spływ rzeką Górzanką dług. 6,4 km.

Nieco uciążliwy i trudny, ale malowniczy. Górzanka zwana też Kaliczką jest lewym dopływem Brynicy. Wypływa z łąk w odległości 1 km na pd. od jeziora Młyńskiego i w formie strugi wpływa zaraz do jeziora Górzno, usytuowanego w głębokiej kotlinie. Z jeziora rzeka wypływa jako nada­jąca się do spłynięcia kajakiem.

Wodowanie kajaka przy kąpielisku, w pd. części jez. Górzno (6,4/0,0 km). Wypływ z jeziora w zarośniętym szuwarami pn. krańcu. Rzeka płynie stąd pn.-zach. skrajem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, najpierw wśród wodorostów, później jej koryto staje się wyraźniejsze. Wody rzeki płyną by­strzej, później znów słabiej, jej głębokość się zwiększa. Płyniemy wśród łąk, z prawej widnieją na falistym terenie pojedyncze zabudowania rozczłonkowanej wsi Fiałki. Z lewej zbliża się droga ze wsi Zaborowo do osady Ruda i niewielki kompleks lasu (2,3/4,7 km). Opodal osady Ruda niewielki spływ pod mostem możliwy (kamieniste, dosyć głębokie bystrze). Dalej na odcinku ok. 1,5 km rzeka płynie głębokim malowniczym wąwozem wśród lasu olszowego, potem mieszanego o przewadze sosen. Miejsca do biwakowania.
Na trasie zwalone drzewa zmuszające do przeciągania kajaków. Rzeka skręca łukiem w lewo na zach., przepływa pod kolejnym mostkiem i opuszcza las, by wkrótce przyjmując kierunek pn. ujść do rzeki Brynicy, na której lewym brzegu, na skraju lasku, możliwe miejsce na biwak (0,0 km/6,4 km).
Spływ można dalej kontynuować Brynicą przez Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, przepływając przy drodze opodal wsi Zdroje i przez wieś Bartniczka a stąd Kanałem Brynicy, znów na północ, by płynąc następnie wśród lasów na zach. wpłynąć, opodal grodzi­ska Długi Most, do meandrującej tu szczególnie Drwęcy (16,0 km) na teren rezerwatu „Rzeka Drwęca".

- gorzanka.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl

 

Spływ rzeką Rypienicą, dług. 12,5 km (cały szlak z Rypina 24,4 m) od wsi Strzygi do ujścia do rzeki Drwęcy.

Dosyć malowniczy i uciążliwy. Rypienica wypływa z łąk leżą­cych 9 km na pn. wsch. od Rypina i po 24 km uchodzi do Drwę­cy (1 km na zach. od wsi Kominy). Płynie przez tereny bezleś­ne i nie łączy jezior, liczne mostki i zastawki czynią szlak uciąż­liwym i dość trudnym. W pobliżu ujścia Rypienicy do Drwęcy, w obrębie rezerwatu „Rzeka Drwęcy", znajduje się jeden z najpiękniej­szych odcinków Drwęcy.

Na teren powiatu brodnickiego wpływa na pd. od t wsi Strzygi i kieruje się na pn. przez Obszar Chro­nionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Kajaki należy wodować na łące koło mostu drogowego na zach. skraju wsi (16,3/0,0 km).
Prąd jest tu bystry, ok. 500 m za wsią słabnie, a rzeka się poszerza i płynie wśród łąk o wysokich brzegach (12,4/3,9 km). Przepływa pod kolejnymi mostami łączącymi położone po obu brzegach rzeki wsi, staje się bardziej uregulowana. Za mostem (5,0 km), łączącym wsi Osiek i Wrzeszewo, płynie równolegle do stawu rybnego i sadów. Przyj­muje kierunek pn.-zach. Jest teraz uregulowana. Koło wsi Łapinóż (9,4/6,9 km) z uwagi na zastawki konieczne są przenoski kajaków.

Za wsią z prawej uchodzi do Rypienicy Pissa (6,1/10,2 km). Rypienica płynie teraz odcinkami skrajem lasów, opodal na łąkach dogodne miejsca na biwaki.
W zależności od stanu wody można przepłynąć pod kolejnymi mostkami. Końcowy, ujściowy odcinek jest najładniejszy, rzeka wpływa do rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca" i Drwęcy (0,0/16,3 km). Spływ, płynąc teraz ok. 32,5 km meandrującą urokliwie Drwęcą, można zakończyć w Golubiu-Dobrzyniu (45,0 km).

 

 

- fota4.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl

 

 

Spływ Kanałami i Skarlanką z jeziora Łąkorz do Tamy Brodzkiej, 
tra­sa dług. 19,8 km od jez. Łąkorz do ujścia do rze­ki Drwęcy.

Z uwagi na słaby nurt Skar­lanki spływ można odbyć również w przeciwnym kierunku. W zachodniej części jez. Łąkorz następuje wodowanie kajaków. Jego brzegi wznoszą się, a wsch. i pd. stanowią granicę Brodnickiego Parku Krajobrazowe­go. Wypływ we wsch. części jeziora (19,8/0,0 km). Płynąc kanałem w „leśnym tunelu" (zastawka, konieczność przenoski ok. 15 m) można dotrzeć
(18,9/0,9 km) do największego na Pojezierzu jez. Wielkie Partęczyny. Zachodni i południowy brzeg jeziora stanowią grani­cę Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

- fota38.jpg
Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Do północnego krańca jezio­ra wpływa Skarlanka. Płynąc wzdłuż prawego, zach. brzegu jeziora dotrzeć można do kanału (dług. ok. 500 m) łączącego go z urokliwym krajobrazowo jez. Małe Partęczyny. Wypływając z jez. Wielkie Partęczyny mija się po prawej zatokę, a po lewej duży półwysep z znajdującym się nad zatoką przy pn. brzegu ośrod­kiem wypoczynkowym.

- fota15.jpg
Fot. Piotr Boiński 

Dalej w kierunku pd. przy wsch. brze­gu kolejne ośrodki wypoczynkowe z kąpieliskami, pola namiotowe i restauracja. Z południowego krańca jeziora (14,9/4,9 km) wypływa się niewielkim kanałem Skarlanki pod mostem przerzuconej nad nim drogi i wpływa do malowni­czego jez. Dębno. jez. Dębno (62,0 ha), którego brzegi porastają rośli­ny wodne, stanowi raj dla ptactwa wodnego, zwłaszcza nurogęsi, gągołów, perkozów, łysek, dwuczubów, łabędzi niemych, krzyżówek, głowienek, czernic.

- fota40.jpg
Fot. Piotr Boiński

Można tu też spotkać czaple siwe, kormo­rany czarne i żaby czy sunące padalce i zaskrońce. Kierując się na zachód wzdłuż północnego brzegu jez. Dębno wpływamy do niewielkiej „cieśniny", którą po ok. 1 km docieramy na pd. do jez. Robotno z polem namiotowym na zach. brzegu i miejscami na biwak na północy.


Brzegi jeziora (13,4/6,4 km) porasta las mieszany. Dochodzą z niego świergoty i kwilenie ptaków, stukanie pracocholika dzięcioła, przelatujących kowa­lików czy „okazyjnie" myszoło­wów. W trawie skaczą wiewiórki i zielone żabki, pełzają padalce. Trasa prowadzi wciąż na pd. Z jeziora wypływamy (12,6/7,2 km) pod niskim mostkiem drogo­wym szeroką, ale zarastającą Skarlanką, o licznych rozlewi­skach (największe jez. Kurzyny). Grząski muł stanowi niebezpie­czeństwo wywrotek. Występu­je tu bogata roślinność wodna i przybrzeżna m.in. duże skupienia chronionej częściowo osoki aloesowatej i lilii wodnej. Podgryzione i zwalone drze­wa wskazują na ślady żerowania bobrów.

- k1i1o.jpg
Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

Rzeka zwęża się, łu­kiem skręca na wsch., przepływa najpierw pod mostkiem, a następnie pod mostem drogowym łączącym Zbiczno z Pokrzydowem i opada spiętrzona w miejscowości Grzmięca. W celu zwodowania kajaka na odpływie należy wysiąść z niego na prawym brzegu i przenieść ok. 100 m. Znajduje się tu pole biwakowe, siedziba dyrekcji BPK, plaża i Ośrodek Wypoczynkowy „Na wzgórzu" www.na-wzgorzu.pl.

Trasa prowadzi dalej wzdłuż zach. brzegu jez. Strażym wraz z spływającymi kajakami z jez. Ciche (brzegiem prowadzą zn. żółte z Brodnicy do Radomna). Z jeziora Strażym Skarlanka wypływa za małą wysepką (6,9/12,3 km), w pobliżu półwyspu (na pd.-wsch. krańcu zarastające jez. Skrzynka z dziką trawiastą plażą). Skarlanka płynie teraz leniwie wśród zwartego kompleksu leśnego, przez rezerwat przyrody „Bachotek", do pd. granicy BPK i „Mostku Jadwigi" (zbieg szlaków żółtego i zielonego, w pobli­żu pomnik), przerzuconego na drodze z Pokrzydowa do Zbicz­na. Wpływa teraz (4,3/15,5 km) do jez. Bachotek. 

Na jego wsch. brzegu Stanica Wodna PTTK im. Marii Podhorskiej-Okołów www.brodnica.pttk.pl, kilka ośrodków wypoczynkowych i pola namiotowe. Dalej tra­sa kajakowa prowadzi wzdłuż zalesionego, zach. brzegu jeziora. Mija „Wyspę Skarbów". Pod mostem drogowym i kolejowym Skarlanka uchodzi do Drwęcy (10,0/9,8 km km). Można tu zakończyć spływ lub kontynuować płynąc Drwęcą do Golubia czy Torunia (114 km).

- fota3.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl

 

Spływ od jez. Ciche do jez. Strażym, trasa długości 8,8 km.

bardzo malownicza, łatwa, nieco uciążliwa. Ze względu na niewielką dłu­gość szlaku kajakowego, można nim spływać podczas pobytu w którym­kolwiek ośrodku wypoczynkowym, leżącym na jego trasie.

- fota16.jpg

Fot. Piotr Boiński 

Spływ należy rozpocząć w pn. części jeziora Ciche (przy polu na­miotowym, 8,8/0,0 km). Jezioro, położone w głębokiej rynnie polodowcowej, ma zalesione, strome brzegi. Miejsca na biwak można znaleźć na lewym wsch. brzegu jeziora (ok. 800 m od jego pn. krańca). W pewnym oddaleniu od brzegu biegną lasem szlak z Brodnicy do Radomna, a wzdłuż brzegu droga spacerowa oto­czona starodrzewem, w pobliżu usytuowana jest także urocza za­drzewiona wyspa (miejsce biwakowe).

Kierując się na pd. docie­ra się do wąskiej, krętej strugi o mulistym dnie, słabym prądzie i dzikim krajobrazie, stanowiącej wypływ z jeziora (5,8/3,0 km). Nią dopływamy do niewielkiego malowniczego jez. Karaś (Toma­szek, o pow. 5 ha) o bagnistych brzegach, porośniętych szuwarami.

- k1i2o.jpg
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Brodnicy 

 

Dalszy odcinek strugi wypływa z przeciwległego, wsch. brzegu jeziora, a u końca strugi znajduje się most drogowy szosy z Brod­nicy do Nowego Miasta Lubawskiego. Pod mostem (4,3/4,5 km) wpływamy na jez. Zbiczno, najgłębsze (41,6 m) na Pojezierzu Brodnickim, o dobrze rozwiniętej linii brzegowej i wysokich, w większości zalesionych brzegach.

- wod1k2.jpg
Fot. Kąpielisko i plaża w Ośrodku Wczasowym RyteBłota  www.ryteblota.pl


Zaraz na lewo usytuowane jest pole namiotowe, na wsch. brzegu leśn. Rytebłota i Ośrodek Wypoczynkowy „Rytebłota" www.ryteblota.pl. W odległości ok. 150 m od pn.-zach. brzegu jeziora małe (4,0 ha) jeziorko bez nazwy, a 2 km na zach. od zach. brzegu jeziora wieś Zbiczno. Miejsca na biwak na skraju lasu na pd zach. brzegu i na cyplu zatoki na wsch. brzegu jeziora.

- wod1k22.jpg
Fot. Sporty wodne w Ośrodku Wczasowym RyteBłota www.ryteblota.pl

 

Szlak kajakowy prowadzi na pd., a za cyplem (u podstawy Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Sosnami" www.podsosnami.pl) skręca na wsch. i kieruje się kanałem (1,3/7,5 km) o uregulowanych brzegach pod mostem drogowym do jez. Strażym. Pierwszy odcinek (ok. 150 m) jest płytki i mulisty. Łączy się teraz ze szlakiem z jez. Łąkorz do Tamy Brodzkiej.

- fota6.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski "Korsarz" www.kajakibrodnica.pl

 

Informacje o szlakach wodnych pochodzą z przewodnika "Powiat Brodnicki i okolice" s. 126-138.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x